เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์
รหัสวิชา ง32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
ผู้ศึกษา           ปริสา  หนูอินทร์
ปีการศึกษา      2559
 
บทคัดย่อ
       การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ รหัสวิชา  ง32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ รหัสวิชา  ง32202 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชา        การโปรแกรมและการประยุกต์ รหัสวิชา ง32202 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 33 คนได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์  รหัสวิชา ง32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples)
          ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ รหัสวิชา         ง32202 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.67/80.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.09 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.73 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้สูงขึ้น ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 2.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน เท่ากับ 3.16 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน การกระจายของคะแนนมีค่าต่ำกว่า แสดงว่า การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ รหัสวิชา ง32202ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ มีประสิทธิภาพ 3) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ รหัสวิชา ง32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.61


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.34 KB
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107)

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา    อลิสา  มุสิกรักษ์

ปีที่พิมพ์  2560

 

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์

(ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชา

โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 44 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples)

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.07/90.28 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์

(ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8276 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.76 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ (ว30107) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด