ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ม.1 61 40 101 3
ม.2 56 24 80 3
ม.3 63 45 108 3
รวม ม.ต้น 180 109 289 9
ม.4 40 34 74 3
ม.5 34 34 68 3
ม.6 31 33 64 3
รวม ม.ปลาย 105 101 206 9
รวมทั้งหมด 285 210 495 18
     
                                                                                                                                                 ข้อมูล ณ 10 พ.ย.2565