ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 15/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 963956
Page Views 1346618
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 322
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 261
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 233
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 226
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3423
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 212
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 412
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 223
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 825
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1732
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 425
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 161
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 148
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 125
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 155
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 418
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 99
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 109
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 106
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 108
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 92
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 164
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 88
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 97
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 836
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 303
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 247
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 207
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1546
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 206
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1623
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 136
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 94
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 734
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 34
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 51
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 78
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 33
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 50
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 20
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 21
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 36