ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร โครงการสอน แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 189.18 KB 74
แบบเสนอโครงการ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 45
ตารางเรียนเสริมเตรียมสอบ O NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20-16.00 น.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.88 KB 86
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 290
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 117
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 327
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 144
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 118
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 120
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 104
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 144
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 156
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 139
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 1202
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 166
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 207
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1820
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 282
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1621
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 282
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 333
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 395
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 945
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 203
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 155
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 234
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 162
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 179
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 177
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 334
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 173
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 499
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 230
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 197
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 267
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 275
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 546
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1839
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 904
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 284
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 515
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 280
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3565
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 331
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 334
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 366
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 417