ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนเสริมเตรียมสอบ O NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20-16.00 น.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.88 KB 69
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 218
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 97
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 221
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 124
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 100
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 102
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 85
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 127
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 137
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 123
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 1110
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 144
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 191
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1796
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 264
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1602
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 262
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 317
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 373
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 923
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 183
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 138
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 216
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 147
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 159
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 157
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 286
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 153
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 475
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 208
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 178
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 247
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 254
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 522
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1822
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 878
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 269
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 498
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 259
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3543
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 309
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 315
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 352
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 399