ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 05/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 994926
Page Views 1393821
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 325
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 266
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 236
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 229
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3434
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 215
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 414
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 226
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 827
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1736
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 432
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 163
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 154
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 127
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 159
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 424
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 102
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 113
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 109
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 110
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 95
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 169
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 90
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 99
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 839
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 307
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 253
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 212
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1549
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 210
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1626
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 140
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 97
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 812
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 35
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 54
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 80
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 35
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 53
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 23
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 28
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 43
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 36
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 2