ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 336
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 278
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 246
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 238
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3448
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 224
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 425
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 236
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 839
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1746
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 450
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 176
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 166
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 137
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 171
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 435
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 114
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 124
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 120
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 122
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 107
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 180
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 102
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 113
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 849
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 316
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 263
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 221
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1560
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 220
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1636
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 153
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 107
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 851
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 47
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 65
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 90
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 48
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 63
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 36
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 39
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 62
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 46
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 23
ตารางเรียนเสริมเตรียมสอบ O NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20-16.00 น.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.88 KB 4