ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนเสริมเตรียมสอบ O NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20-16.00 น.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.88 KB 18
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 55
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 62
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 99
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 80
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 73
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 64
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 99
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 92
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 78
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 890
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 117
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 162
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1662
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 233
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1572
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 236
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 276
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 334
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 882
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 143
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 114
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 193
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 119
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 133
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 137
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 148
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 125
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 449
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 187
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 147
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 199
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 205
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 475
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1783
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 851
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 248
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 457
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 239
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3481
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 271
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 279
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 308
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 365