ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมาแอ่น สำราญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ สุรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 087-8831340
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ ฝ้ายเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-9783359
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเติม วิมลพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0816076642
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภา จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-8932623
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิสิทธิ์ งานประเสริฐกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนาพุทธ
เบอร์โทร : 089-9099997
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ เกาะกาวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนาอิสลาม
เบอร์โทร : 081-4304102
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ แววสง่า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาสินี รักมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-8928016
ชื่อ-นามสกุล : นายชยันต์ ผังคี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-0051474
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ โสภานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-7874764
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ชิดเชี่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0894124
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยรัตน์ วัตรสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-9709910
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา หัตถิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน
เบอร์โทร : 086-2744262