ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน                               ..”

สีประจำโรงเรียน                               สีเหลือง  -  เทา

                สีเหลือง                แสดงถึง  ความเป็นเอกลักษณ์ทางการศึกษาและจริยธรรม

สีเทา      แสดงถึง  ความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวเพื่อที่จะธำรงเทิดทูนซึ่งศักดิ์ และ  สถาบัน