ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ สว่างภิภพ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอมาณีย์ บัวเชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณวตี ศรีสมุทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปราณี พินิจทรัพย์
ครูอัตราจ้าง