ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกพงศ์ นาคะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายยุทธนา ดีมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2