ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธนา ดีมาก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกพงศ์ นาคะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2