ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุษ เกื้อเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมรุนีย์ ปลูกไม้ดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3