ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุษ เกื้อเพชร
ครู คศ.2