ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุษ เกื้อเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาธร อนันต์
ลูกจ้างชั่วคราว (อบจ.)

นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์
ครูผู้ช่วย