ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอรุษ เกื้อเพชร
ครู คศ.2