ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน          

ถาวรจำนวน 2 หลัง  อาคารเรียนแบบ 216 มีห้องเรียน จำนวน 16 ห้อง ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 8 ห้อง และ อาคารเรียนแบบ  216 . (ปรับปรุง 29) จำนวน  12 ห้อง

อาคารประกอบ  

โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน  จำนวนหลัง  4 หน่วย

     1. โรงฝึกงานหลังที่  1  มี  2  หน่วย ใช้เป็นห้องเรียนงานอาหารและโภชนาการ และห้องเรียนพลศึกษา

     2. โรงฝึกงานหลังที่  2  มี  1  หน่วย ใช้เป็นห้องเรียนงานช่างอุตสาหกรรม

     3.โรงฝึกงานหลังที่  3  มี  1  หน่วย ใช้เป็นห้องเรียนงานเกษตรกรรม

บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง

     1. บ้านพักครู             จำนวน  9  หลัง

     2. บ้านพักภารโรง     จำนวน  2  หลัง (ชำรุด 1 หลัง)

ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

     1. ห้องส้วมนักเรียนชาย      จำนวน  2  หลัง  13  ที่

      2. ห้องส้วมนักเรียนหญิง     จำนวน  1  หลัง  7   ที่

สนามกีฬา

     1. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง                 จำนวน 1 สนาม

     2. สนามบาสเกตบอล                          จำนวน 1 สนาม

     3. สนามวอลเลย์บอล                          จำนวน 1 สนาม

     4. สนามตะกร้อ                                    จำนวน 1 สนาม

     5. สนามเปตอง                                     จำนวน 1 สนาม

น้ำดื่มน้ำใช้

     1. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33                             จำนวน  3  ชุด 6 ถัง

     2. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.99                             จำนวน  1  ชุด 9 ถัง

     3. ถังเก็บน้ำฝน แบบกรมโยธาธิการ               จำนวน  1  ชุด

     4. บ่อน้ำตื้นพร้อมถังเก็บน้ำ                            จำนวน  1  บ่อ

     5. หอถังประปา                                               จำนวน  1  ชุด  (ชำรุด)