วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรม น้อมนำ ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน 

          To develop school to have qualities according to the world-class standard along with participation of the community. Learners build sustainability knowledge and the virtue by "the King's Philosophy" concept.