คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
กีฬาดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง