ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย เพ็ชรไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวีณา หน่อทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม
ครูผู้ช่วย

นายเอนก ปิ่นมังกร
ครูอัตราจ้าง