ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวีณา หน่อทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย เพ็ชรไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3