ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิทธิชัย แก้วศรีทอง
ครูผู้ช่วย