กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสิทธิชัย แก้วศรีทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0940463288
อีเมล์ : Bat.sittichai@gmail.com

นางสาวอณุภา จันทร์ปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0862828510
อีเมล์ : anupa28585@gmail.com

นายกฤษกร ชุมดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0642565594
อีเมล์ : Inicksubzero@gmail.com