กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณรงค์กร ขาวเกื้อ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธวรรณ์ญรัษฐ์ กิจศิลป
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0918251938
อีเมล์ : chansung2pm@hotmail.com