ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประภาศรี จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปริสา หนูอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณรงค์กร ขาวเกื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววริษฐา คิดเหมาะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3