ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางประภาศรี จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปริสา หนูอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายณรงค์กร ขาวเกื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเอกชัย ผลพัสดุ
ครูอัตราจ้าง