ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประภาศรี จิตต์จำนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเฉลิมเกียรติ แสวงผล
ครู คศ.2

นางสาวปริสา หนูอินทร์
ครู คศ.2

นางสาววริษฐา คิดเหมาะ

นายณรงค์กร ขาวเกื้อ
ครูผู้ช่วย