ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวนิดา ศรีชวนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ฉิมเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพ หนูทองนุ้ย
ครูช่วยสอน

นางสาวศิริขวัญ เถาว์พงศ์
ครูผู้ช่วย