กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ฉิมเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0815361494
อีเมล์ : surasak.chimruang@gmail.com

นางสาวศิริขวัญ เถาว์พงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0993714716
อีเมล์ : Sirikwan2910@gmail.com

นางสาวชนิตา รัตน์บุรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0953527471
อีเมล์ : Chanita5612@gmail.com