ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.7 KB 23
5. คู่มือการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.7 KB 26
4. คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 10
3. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 8
2. คู่มือการกำหนดมาตรการการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 9
1. คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 9
บุคลากร
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 11
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 51
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยะฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 32.07 KB 11
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.47 KB 36
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 18.17 KB 72
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37.77 KB 28
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 38.1 KB 26
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 40.54 KB 26
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 36.49 KB 32
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 35.52 KB 43
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 37.38 KB 23
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู (เชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 33.68 KB 12
PA1 แบบข้อมูลตกลงในการพัฒนางานครู (งานวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 40
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 33.68 KB 23
แบบรายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 38.14 KB 114
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 38.36 KB 91
ความรู้
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 64
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 48577
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 48316
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 48531
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 48606
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 48384
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 48352
แบบฟอร์ม
แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควต้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.85 KB 48218
แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.62 KB 48443
แบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.84 KB 48543
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 48400
ใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.23 KB 48477
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 48419
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 49003
อื่นๆ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 48410
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 48515