พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยรองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4. ประสานความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
5. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นไทยมีวินัยรับผิดชอบเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา
6. จัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
สู่การนำไปปฏิบัติ
7. ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีวัฒนธรรมองค์กร
ที่รักสามัคคีมีความภาคภูมิใจต่อโรงเรียนทั้งครูนักเรียนและชุมชน