ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรพร นาขวัญ
ครู คศ.2

นางสาววรันลักษณ์ ภู่พึ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรา ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาลณี หวั่งเส้ง
ครูอัตราจ้าง