ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรันลักษณ์ ภู่พึ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุจิตรา ทองทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกฤติยา ปริยานุชพรหมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3