คำปฏิญาณตนของนักเรียน
คำปฏิญาณตนของนักเรียน
เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เรานักเรียนจักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
เรานักเรียนจะต้องไม่ทำตน
ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น