ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานดา รัตนมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะนุช ช่วยชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวหัทยา อินต๊ะ
ครู คศ.1