ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะนุช ช่วยชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวหัทยา อินต๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3