กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหัทยา อินต๊ะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปิยะนุช ช่วยชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0646072403
อีเมล์ : Phuwanatth24@gmail.com

นางสาวอุปสรา สมาธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0824216455
อีเมล์ : upasara.eye15@gmail.com