ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวออมทอง สุกรอดรู้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานดา รัตนมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปิยะนุช ช่วยชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1