ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวออมทอง สุกรอดรู้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานดา รัตนมณี
ครูผู้ช่วย