ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ไกรเสม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 เม.ย.2521-16 เม.ย.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง เป็นสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2524-30 มี.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร ธีระจามร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มี.ค.2536-30 ธ.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สมสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ม.ค. 2537-25 ม.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สมสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ม.ค. 254216 เม.ย.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายณชัย เขมนิพัทธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.ย. 2547- 11 ก.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ หนูคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.ย. 2551- 30 ก.ย. 2554
เบอร์โทรศัพท์ : 0898743253
อีเมล์ : Ch.Nookong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา หัตถิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธ.ค. 2554- 23 พ.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท รอดเซ็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2559-25 ต.ค.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สุริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ต.ค.2562-ปัจจุบัน