ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการวิชัย สุริพล ได้มอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา อันได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,21:21   อ่าน 267 ครั้ง