ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 25-27 มกราคม 2566 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี  โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นลูกเสือ-เนตรนารี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2566,08:13   อ่าน 349 ครั้ง